Logo Logo

จัดทำขึ้นเพื่อรับคำร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะประโยชน์ ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งเป็นช่องทางเสริม ของสายด่วน 1111 และ 1567 ซึ่งโทรฟรีทั่วไทย
ตลอด 24 ชั่วโมง
ลุงตู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

“สายตรง ไทยนิยม”

จัดทำขึ้นเพื่อรับคำร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ, ข้อมูลสาธารณะประโยชน์ ,ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งเป็นช่องทางเสริม ของสายด่วน 1111 และ 1567 ซึ่งโทรฟรีทั่วไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

ลุงตู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

1111
ศูนย์บริการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อประชาชน
1567
ศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย
1299
คสช.
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต